Yhteystiedot

Elatusvelvollisten Liitto ry

Karvaamokuja 4, 5 krs. | 00380 Helsinki |
Neuvontapuhelin +358 50 514 68 96 Hallintopuhelin +358 50 5720 827 toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi

 

LAKIEHDOTUKSET KOTIHOIDONTUEN JAKAMISESTA JA SUBJEKTIIVISEN PÄIVÄKOTIOKEUDEN RAJOITTAMISESTA HYLÄTTIIN

Hallitus päätti osana rakennepakettiaan, että kotihoidon tuki jaetaan puoliksi vanhempien kesken ja subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoitetaan. Esimerkkinä poukkoilevasta haalitustyöskentelystä puolueiden puheenjohtajat peruivat nämä kaksi keskeistä perhelakiuudistusta.

Elatusvelvollisten Liitto ry antoi myös lausuntonsa STM:lle. Pidimme ehdotusta hyvänä muutoksena nykytilanteeseen, koska toteutuessaan kotihoidontuen jakaminen vanhempien kesken antaa myös mahdollisuuden lapsestaan erossa asuvalle vanhemmalle osallistua kotihoidon tuella lapsen elämään sen arjessa.

Tämä olisi ollut omiaan vahvistamaan tasa-arvoista vanhemmuutta. Lisäksi ko. seikka tulisi vahvistamaan lapsen ja vanhemman välistä keskinäistä suhdetta.

Esityksen huonoina tai korjattavina puolin Elatusvelvollisten liitto pitää sitä, että kotihoidon tuki myönnetään täysimääräisesti vain, jos kumpikin vanhempi käyttää kotihoidon tuen ajasta puolet. Seurauksena on perheen tulotason putoaminen jos ja kun toisella vanhemmalla on huomattavasti paremmat tulot kuin toisella.

Jos lapsen huolto on yksin lähihuoltajalla, ei kotihoidon tukea myönnetä etävanhemmalle. Kotihoidon tuki pitäisi ulottaa myös huollosta erotettuun vanhempaan.

Toteutuessaan laki olisi aiheuttanut lähes 100 euron lisäkustannukset ja olisi tuonut päivähoitoon 5000 uutta lasta. Toisaalta oikeuden subjektiiviseen päivähoitopaikkaan rajoittaminen olisi vapauttanut 6000 – 6500 uutta hoitopaikkaa.

Maamme taloudellinen tilanne on tällä hetkellä niin tiukka, että on mahdotonta luoda uusia palveluita ja kustannuksia leikkaamatta jostain muualta, että tässä näkökulmassa hallituksen päätös lakialoitteen poisvetämisestä oli varmasti hyvä.

Julkiseen talouteen ei voida sijoittaa enemmän vero euroja, mitä elinkeinoelämä veroina tuottaa.

Toivotaan, että taloutemme saadaan kuntoon uuden keväällä valittavan hallituksen toimesta ja sen myötä myös etävanhemmille tulee mahdollisuus olla mukana lastensa arjessa kotihoidon tuella riippumatta siitä, että ovatko he lapsen huoltajia tai huollosta erotettuja.

Terveisin

ELATUSVELVOLLISTEN LIITTO RY

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja

 

Velkojen vanhentuminen

Velkojen vanhentuminen riippuu velan tyypistä. Yleinen velan vanhentumisaika on 3 vuotta tai 5 vuotta. Tämä koskee kaikkia muita velkoja paitsi suoraan ulosottokelpoisia velkoja.

Erityinen vanhentumisaika on 5 vuotta ja se koskee veroja, julkisia maksuja, sairaala,- ja muita julkisen terveydenhuollon maksuja, elatusapuvelkoja ja sakkoja.

Velan lopullinen vanhentumisaika on 15 tai 20 vuotta, joka koskee kaikkia yksityishenkilöiden velkoja, joille on haettu tuomio eli ulosottoperuste ja jotka eivät ole vanhentuneet ym. vanhentumisaikojen puitteissa.

Yleinen 3 vuoden velan vanhenemisaika pitenee kolmesta vuodesta viiteen vuoteen, jos velasta on annettu ulosottoperuste. Yleinen vanhentumisaika voidaan katkaista muistuttamalla, jonka jälkeen vanhentumisaika alkaa kulumaan uudelleen.

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja

 

Oikeusministeriö kaavailee kohtuuttomia korotuksia tuomiosistuinmaksuihin

Oikeusministeriö tiedotti ehdotuksista tuomioistuinten oikeudenkäyntimaksujen korotuksista ja maksujen ulottamisesta esim. valituksiin liittyen parkkisakot, pysäköinti, terveyskeskusmaksut, hallinto-oikeus, verovalitus jne. Oikeusministeriön tavoitteena on käsiteltävien asioiden määrän vähentäminen tuomioistuimissa.

Toteutuessaan oikeusministeriön esitys erilaisten valitusten ja tuomioistuinmaksujen korotuksista vaikeuttaisi entisestään kansalaisten oikeudenmukaisen kohtelun saamista tuomioistuimissa. Maksullisuuden laajeneminen ym asioihin, joiden intressi on usein pienempi kuin käsittelymaksu aiheuttaa tilanteen, jossa asioille ei ole mitään taloudellista perustetta lähteä valittamaan. Riippumatta siitä onko oikeassa vai ei ? Ehdotuksen mukaiset korotukset oikeudenkäymismaksuihin ovat huomattavat. Esim. laajan riita-asian käsittelymaksu nousisi 500 €:oon / kukin oikeusaste.

Toteutuessaan keskiluokkaisen työssäkäyvän kansalaisen mahdollisuudet saada oikeutta tuomioistuimilta heikkenisivät edelleen. Kotivakuutuksen oikeusturva on useimmiten leikattu pois näistä asioista tai sitä saa enimmillään yhden jutun kolmea vuotta kohden edellyttäen, että kyseessä on muutos. Maksukyvyttömät saavat luonnollisesti maksuttoman oikeudenkäynnin yhteydessä myös nämä oikeudenkäymismaksut veloituksetta.

Oikeusministeriö perustelee korotuksia ja maksullisuuden ulottamista täysin uusiin asioihin tavoitteena vähentää käsiteltävien asioiden määrää ja saada parempi katettavuus tuomioistuimen kuluille.

Mielestäni tuomioistuimessa käsiteltävien asioiden määrää voidaan ja pitääkin vähentää, mutta ei kansalaisten perusoikeuksien kustannuksella.

Elatusvelvollisten Liitto on jättänyt eduskunnalle kaksikin lakialoitetta, jotka toteutuessaan vähentäisivät oikeudenkäyntien määrää. Toinen lakialoitteista koski oikeudenkäyntikuluja lasen elatukseen liittyen. Näissä asioissa kantajina on lapsi ja hänelle ei voi sälyttää oikeudenkäyntikuluriskiä. Näin ollen lähivanhempi voi lapsen nimissä nostaa miten monta kannetta hyvänsä ilman oikeudenkäynti kuluriskiä. Esitimme näissä asioissa asianosaiseksi aina vanhempia ei koskaan lasta. Pelkästään tällä muutoksella oikeudenkäyntien määrä vähenisi vuosittain huomattavasti.

Esittäisin oikeusministeriön työryhmän esityksen hylkäämistä, koska toteutuessaan se loukkaa kansalaisten perusoikeuksia. Toisaalta muitakin keinoja löytyy, kuten kirjoituksessani toin ilmi.

Elatusvelvollisten Liitto ry

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja

 

Elatusavuista luottohäiriömerkintä

Pitkäkestoisesta ulosotosta on aiheutunut luottohäiriömerkintä 1.4.2012 alkaen. Eräännyttyään elatusapu on välittömästi täytäntöönpanokelpoinen ja hakija voi jättää sen perittäväksi toimittamalla alkuperäisen vahvistetun elatusapusopimuksen ulosottovirastolle. Tätä käytetään myös paljon kiusantekovälineenä. Ennen 1.4.2012 asia ei muodostunut ongelmaksi, kun elatusavuista ei saanut luottohäiriömerkintää.

Tuosta ajankohdasta lukien tieto ulosotosta menee luottotietoyhtiöille, kun velallisen palkan, eläkkeen tai muun jatkuvan tulon ulosmittaus on ollut voimassa viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana yhteensä vähintään 18 kuukauden ajan.

Ulosoton pitkäkestoisuuden syyllä tai perittävänä olevalla asialla ei ole merkitystä. Elatusapu on perinteisesti sellainen velka, jota velallinen on suorittanut ulosoton kautta sitä mukaa kun maksettavaa on erääntynyt. Tämän maksukäytännön taustalla on useimmiten ollut muu syys kuin heikentynyt maksukyky.

Viranomaisten arvion mukaan tuolloin tuli noin 40 000 uutta maksuhäiriömerkintää. Heistä 9000 ei ollut aiempia maksuhäiriömerkintöjä.