Yhteystiedot

Elatusvelvollisten Liitto ry

Karvaamokuja 4, 5 krs. | 00380 Helsinki |
Neuvontapuhelin +358 50 514 68 96 Hallintopuhelin +358 50 5720 827 toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi

 

Elatusapu loppuu

MIHIN SAAKKA MAKSETAAN ELATUSAPUA ?

Tämä kysymys on ollut viime aikoina tuiki tavallinen ja usein kysytty.

L lapsen elatuksesta 3§ mukaisesti

”Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta. Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Tällöin otetaan erityisesti huomioon lapsen taipumukset, koulutuksen kestoaika, siitä aiheutuvien kustannusten määrä sekä lapsen mahdollisuudet koulutuksen päätyttyä itse vastata koulutuksestaan aihetuvista kustannuksista”.

Kun puhutaan lapsen 18-vuoden jälkeisestä ajasta on kyseessä koulutusavustus, jonka vanhemmat ja lapsi voivat sopia keskenään. Parhaimmassa tapauksessa vanhempien puhevalta lapsen asioissa loppuu kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta.

Lyhyesti vastaus elatusavun päättymiseen on se päivä, kun lapsi täyttää kahdeksantoista vuotta. Jos tämä päivä on esim. 05.12.2015, niin muualla asuva vanhempi maksaa lapselle joulukuulta 5 päivän elatusavun eli kuukausittain elatusapu jaettuna kolmellekymmenelle ja se kerrottuna viidellä.

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja

 

 

Elatusvelvollisten Liitto Facebookissa

Olemme avanneet liitolle oman Facebook-sivuston. Ajankohtaisimmat uutiset ohjaamme Facebookiin ja toivomme, että suosittelet sivustoa kavereillesi.

 

Lapsen oikeus elatustukeen

PUUTTEELLINEN SISÄLUKUTAITO – PERUSTE EVÄTÄ LAPSEN ELATUSTUKI ?

Elatustukilain 2 luvun 6§ mukaisesti ” Lapsella on oikeus elatustukeen (153,85 €), kun elatusapua ei ole vahvistettu maksettavaksi elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn vuoksi, elatusapu on vahvistettu maksettavaksi 9 §:ssä tarkoitettua täysimääräistä elatustukea pienempänä elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn vuoksi”.

Mielestäni tämä suora lainaus Suomen Laki I on riittävä peruste myös KELA:lle suorittaa lapselle vahvistetun elatusavun ja elatustuen erotus, silloin kun elatusapu jää alle elatustuen.

Kertomus elävästä elämästä ja viranomaismenettelystä antaa kuitenkin aika oudon kuvan kentällä vallitsevasta tilanteesta.

Käräjäoikeuden päätöksellä velvoitettiin etävanhempi / äiti suorittamaan elatusapuna muualla asuvalle lapselleen alle elatustuen menevä rahamäärä. Tuolloin Kela oli maksanut elatustuen ja käräjäoikeuden päätöksen mukaisen elatusavun erotusta lapselle. KELA keskeytti maksamisen ja rupesi perimään lähihuoltajalta takaisin jo kertaalleen maksettuja elatustukia sekä ei suorittanut lapselle enää elatustukea, vaikka lapsen elatusapu jäi huomattavasti alle elatustuen.

Eikö jokaiselle lapselle kuulukaan elatustuki ?

 

Tällainen kysymys tuli mieleen kun lähihuoltaja otti asian johdosta yhteyttä. Lähihuoltaja oli valittanut KELA:n päätöksestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle, joka oli hylännyt valituksen. KELA oli antanut asiasta lausunnon, jonka mukaan käräjäoikeuden päätöksessä ei ollut mainintaa elatuskyvyn puutteellisuudesta.

Käräjäoikeudelle jätettiin asiasta vaatimus päätöksen oikaisusta ja yhtenä perusteluna tuomiossa olisi kirjoitus,- tai laskuvirhe. Kantaja väitti myös, että tuomioistuin oli jättänyt merkitsemättä tuomiolauselmaan perustelun puutteellisesta elatuskyvystä. Tuomioistuimen vastauksen mukaisesti; perusteluissa sivulla 11 on kirjattu, että hänellä on elatuskykyä jokaista lastaan varten

18,00 €/lapsi/kk. Voiko elatuskykyä tämän tarkemmin määritellä ? Eikö jokainen käräjäoikeuden tuomion lukija tajua, että se kyky on puutteellinen suhteessa lasten elatustarpeeseen.

Muutoksenhakulautakunnan päätös ja kansaneläkelaitoksen lausunto saattavat johtua käräjäoikeuden mukaan puutteellisesta käräjäoikeuden tuomion lukemisesta. Ehkä he olettivat, että elatuskykyä koskevat käräjäoikeuden kaikki kannanotot pitäisi kirjata tuomiossa samaan kohtaan lopputuloksen kanssa, kuten ennakkotapauksessa KKO:1982-II-17 oli menetelty. Lukijoilta oli jäänyt huomioimatta kokonaan , että kannanotto oli esitetty perusteluissa. Käräjäoikeuden tuomioin perustelujen mukaan; ”tuomiota koskeva oikeudenkäymiskaaren 24 luku muutettiin vuonna 1998 perusteellisesti muun muassa siten, että tuomiossa tulee olla sekä perustelut että tuomiolauselma. Perustelujen sisällyttäminen velvoitelauseeseen kyseisten sanojen avulla kansaneläkelaitoksen ja muutoksenhakulautakunnan haluamalla tavalla olisi siten nykyään kiellettyä ”.

Ei voi olla oikein, että pelkästään viranomaisen heikon sisälukutaidon johdosta lapset eivät saa heille kuuluvaa elatustukea.

TASAPUOLINEN KOHTELU KAIKILLE LAPSILLE ELATUSTUEN KÄSITTELYSSÄ.

Syksyisin terveisin

ORASMUS KY

Ahti Hurmalainen

Toimitusjohtaja

GSM 0400624 843

 

 

Isänpäivä viralliseksi liputuspäiväksi?

Liian usein eri yhteyksistä tulee esiin miesten vähemmän tasa-arvoinen kohtelu eri viranomaisissa. Miesten on vaikea ja jopa mahdoton saada lasta asumaan luokseen huolimatta riittävistä perusteista. Liian usein isät ovat vain maksuautomaatteja, jotka liian usein joutuvat taistelemaan oikeudesta tavata omaa lastaan ja myös lasten oikeudesta kumpaankin vanhempaansa. Viime vuosien lainsäädäntötyö on vain vahvistanut tätä käsitystä. Mm vuoden vaihteessa 2015 voimaan astuva uusi asumistukilaki ei huomioi lainkaan etävanhempia, jotka ovat usein isiä. Ja sen johdosta elatusapujen määrät tulevat nousemaan yhdessä lähihuoltajan asumiskustannusten kanssa. Isät ovat liian usein altavastaajina eron jälkeen, kun kyse on lasten asioista. Maassamme on tällä hetkellä 589 000 naispuolista lapsilisän saajaa ja vain 32 000 miespuolista. Eli vain 5 % miehistä elää eron jälkeen lasten kanssa lähihuoltajana. Tämä ei voi olla sattumaa.

Viralliset liputuspäivät määrätään Suomen lipulla liputtamisesta annetussa asetuksessa. Jokavuotisia virallisia liputuspäiviä on kuusi, joista yksi on toukokuun toinen sunnuntai eli äitienpäivä. Isänpäivän liputus perustuu vakiintuneeseen käytäntöön ja se ei ole aivan sama asia kuin virallinen liputuspäivä. Mielestäni kummatkin, niin isät kuin äiditkin ovat ansainneet omat liputuspäivänsä. Ja jos tavoitteena on oikea tasa-arvo, niin toteutuessaan isänpäivän liputuksen virallistaminen olisi valtiovallalta positiivinen ele tasa-arvon kehittämiselle tulevaisuudessa

Väite siitä, että toteutuessaan isänpäivän liputuksen virallistaminen lisäisi byrokratiaa on absurdi, koska tässä asiassa vaivaa näkee vahvistamisen jälkeen vain mahdollinen talonmies tai muu vastaava, joka nostaa lipun salkoon. Pikemminkin voisi sanoa, että toteutuessaan byrokratia vähenee molempien vanhempien ollessa tässä asiassa virallisesti tasa-arvoisia.

Siinä ministeri Räsänen on oikeassa, että meidän olisi syytä vähentää rajustikin byrokratiaa jo pelkästään työllisyydenkin pelastamiseksi. Ei ole oikein, että yrittäjät eivät itse saa päättää yritystensä aukioloajoista, yrityksen pitämiseksi auki yhden päivän ajalta (parturit) vaaditaan usean sadan euron lupalappu, liikkeiden aukioloajat riippuvat yrityksen koosta jne. Meillä on satoja tällaisia turhia byrokraattisia määräyksiä, joiden seurauksena työttömyys osaltaan kasvaa.

Antakaa edes tässä pienessä asiassa vanhemmille yhtäläinen oikeus.

ELATUSVELVOLLISTEN LIITTO RY

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan kynästä

TALOUDEN SYNKÄT UHKAKUVAT HEIJASTUVAT ELATUSVLVOLLISIIN – KUTEN MUIHINKIN KANSALAISIIN

Tämän lyhennelmän pohjana on puheenjohtajan kirjoitus seuraavassa Elatusvelvollinen-lehdessä

 

Elatusvelvollisten Liiton syys,- ja vaalikokous pidettiin 25.10.2014 perinteitä ja historiaa huokuvassa Finlaysonin Palatsissa Tampereella.

Hallituksemme uudistui siten, että johtamisen konsultti Mauri Mäkinen Riihimäeltä valittiin varsinaiseksi jäseneksi. Jäsenistö antoi luottamuksensa hallitukselle ja hallituksessa jatkoivat Mika Tunninen Mäntsälästä, Petri Haikonen Sipoosta, Seppo Huotari Espoosta, Sami Nummelin Jyväskylästä ja Janne Kangas Espoosta.

Varalle valittiin Ina Virkki - Ukeleghe Espoosta, Olli Puttonen Helsingistä ja Petri Mäkelä Tampereelta. Nämä uudet jäsenet edustavat omia paikallisyhdistyksiään ja tuovat mukanaan paikallistuntemusta ja paikallista viranomaiskäytäntöä.

Taloudellinen tilanne on heikko ja heijastuu voimakkaasti eroperheiden talouteen ja luonnollisesti myös liiton talouteen. Olemme kuitenkin tehneet merkittäviä investointeja tietotekniikan ja toimiston toimivuuden parantamiseksi. Olemme tehneet tässä tilanteessa päätöksen ”Ero – kirjan” kustantamisesta ja ulkoisen tiedottamisen lisäyksestä. Nämä kaikki uudet resurssit palvelevat jäsenistöämme näinä heikon talouden aikoina.

Lähiaikojen suurimpina haasteina meillä on paikallisyhdistysten käynnistäminen niillä alueilla, missä ne eivät vielä toimi aktiivisesti sekä neuvonnan levittäminen sen myötä kattavasti koko maahan.

Meillä on tällä hetkellä kaksi lakialoitetta vahdittavana ja nyt on tärkeää, että ne saadaan tulevaan hallitusohjelmaan. Taloudellinen lama on tuonut mukanaan joukon muitakin epäkohtia, joista kärsii lasten lisäksi kummatkin vanhemmat.

Kädenvääntö siitä, että millä perusteilla KELA maksaa elatustukea toisen vanhemman puutteellisen elatuskyvyn johdosta jatkuu edelleen ja ilmeisesti edes viranomaiset eivät kykene ratkaisemaan asiaa.Tästä lisää Elastusvelvollinen-lehdessä.

Vuoden 2015 yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on tapaajavanhempien oikeuksien vahvistaminen ja lasten oikeuksien korostaminen kumpaankin vanhempaansa.

Taloudellisesti heikot ajat ovat lisäksi aiheuttaneet tilanteen, jossa samat vanhemmat käyvät lasten elatuksesta oikeutta vuodesta toiseen, kun vanhemmat työllistyvät ja irtisanotaan vuoron perään. Yhä enenevässä määrin on ilmaantunut tapauksia, jossa heti elatusavun vahvistamisen jälkeen etävanhempi irtisanotaan ja hän ei kykene selviytymään elatusavuistaan. Kun asialle lähdetään hakemaan muutosta saattaa lähihuoltaja olla työtön.

Tällaisen tilanteen estämiseksi tulisi luoda mahdollisuudet tehdä joustava välittömästi muuttuva elatusapupäätös ilman pitkäkestoisia ja kalliita prosesseja.

Toivotan hyvää loppuvuotta 2014 ja vielä parempaa Uutta Vuotta 2015 jäsenistöllemme perheineen.

Joulun odotuksin

ELATUSVELVOLLISTEN LIITTO RY

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja

GSM 0400-617 843