Yhteystiedot

Elatusvelvollisten Liitto ry

Karvaamokuja 4, 5 krs. | 00380 Helsinki |
Neuvontapuhelin +358 50 514 68 96 Hallintopuhelin +358 50 5720 827 toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi

 

Indeksikorotukset

Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannusiin annetun lain (583/2008) mukaan eräiden elatusapujen, korvausten ja elatustuen määrät tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (1951:10=100) nousua vastaavasti. Vuotuinen muutos lasketaan kuluvan vuoden lokakuun ja edellisen vuoden lokakuun elinkustannusindeksin pistelukujen mukaan. Lain tarkoittamia korvauksia ovat avioliittolain, lasten elatuksesta annetun lain ja vahingonkorvauslain tarkoittama elatusapu, rikosvahinkolaissa tarkoitettujen tulojen tai elatuksen vähentymisestä tai elatusvelvollisen menetyksestä toistuvina avustuksina maksettavat korvaukset sekä elatustukilaissa tarkoitettu elatustuki.

Elinkustannusindeksin pisteluku nousi 0,57 % lokakuusta 2016 lokakuuhun 2017.

Näin ollen eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa määriteltyjä elatusapuja, korvauksia ja elatustukea korotetaan 0,57 prosenttia 1.1.2018 lukien

Korotus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Täysimääräinen elatustuen määrä on 1.1.2018 lukien 156,39 € kuukaudessa lasten kohden. Nyt täysi tuki on 155,50 €/kk, joten tuki nousee 0,89 €/kk

Lapsistaan erossa olevan vanhemman / elatusvelvollisen tulee hoitaa indeksikorotusten lisääminen vahvistettuun / vuoden 2018 elatusapuun.

Indeksikorotukset vanhenevat viidessä vuodessa kuten elatusavutkin.

Elatusvelvollisten Liitto ry

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja