Lue jäsenlehti 1/2019

Yhteystiedot

Elatusvelvollisten Liitto ry

Karvaamokuja 4, 5 krs. | 00380 Helsinki |
Neuvontapuhelin +358 50 514 68 96 Hallintopuhelin +358 50 5720 827 toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi

 

Elatusvelvollisten Liiton julkilausuma

Lapsen vuoroasumisen tulisi olla lähtökohta eron jälkeen

 

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain uudistus tulee voimaan 1.12.2019. Kokonaisuudessaan lakiuudistus on onnistunut. Uudistunut huoltolaki pitää sisällään säännökset, joiden mukaan vanhemmat voivat sopia tai tuomioistuin voi päättää, että lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhempansa luona.

Elatusvelvollisten Liitto ry katsoo, että eron jälkeistä tapaamisoikeutta määritettäessä lähtökohtana pitäisi olla lasten asuminen vuoroviikoin kummankin vanhempansa luona. Vuoroasuminen mahdollistaisi lapsen myönteisten suhteiden kehittymisen tasapuolisesti molempiin vanhempiin. Useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu, että vuoroasuminen on lasten kannalta useimmissa tapauksissa paras ratkaisu.

Katsomme, että vuoroasuminen voisi olla lähtökohtana, jos lapsi on vähintään kolmen vuoden ikäinen ja vanhemmat asuvat lähekkäin. Vuoroasuminen on omiaan vähentämään myös lapsen huoltoon ja elatukseen liittyviä riitaisuuksia vanhempien välillä. Lisäksi lapsen hyvinvointi ja suhteet kumpaankin vanhempaansa paranevat, kun lapsi tietää koko ajan kumman luona hän on.

On tärkeää, että laaja luonapito ja vuoroasuminen huomioidaan nykyistä paremmin elatusavun suuruutta määritettäessä. Vuoroasumistilanteissa molemmat vanhemmat joutuvat tarjoamaan lapsille yhtäläiset asuinolot. Edelleen vanhemmat vastaavat yhtä suuressa määrin myös lapsen ravinnosta ja muista jokapäiväisistä menoista.

Lapsella voi olla vain yksi virallinen kotikuntalain mukainen asuinpaikka. Vuoroasuminen tulisi jatkossa huomioida nykyistä paremmin arvioitaessa yhteiskunnan palvelujen ja tukien saatavuutta kummankin vanhemman osalta. Tällaisia asioita ovat mm. koulupaikat, koulukuljetukset, asumistuet, terveyspalvelut ja lapsilisät. Em. tuet tulisi saada molemmille vanhemmille lapsen kirjoillaolo-osoitteesta riippumatta.

 

Helsingissä 28. päivänä huhtikuuta 2019

Elatusvelvollisten Liitto ry:n kevätkokous

 

Tapaturmaopas

Diak-ammattikorkeakoulun

terveydenhoitajaopiskelija Ruut Kettunen ja sairaanhoitajaopiskelija Meri Myller

ovat laatineet tapaturmaoppaan etävanhempien käyttöön.

Linkki tapaturmaoppaaseen tästä.

 

Päiväkodit ja etäisät

Björn, Iina & Oivo, Terttu. Päivähoidon työntekijöiden kokemuksia vuorovaikutuksesta etä-isien kanssa.

Päiväkotien henkilöstön mielipiteitä tutkittu

Elatusvelvollisten Liitto tekee yhteistyötä Diak-ammattikorkeakoulun kanssa. Diakin opiskelijat Iina Björn ja Terttu Oivo saivat syksyllä 2017 valmiiksi opinnäytetyönsä, joka käsittelee etäisien ja päiväkotien henkilöstön välistä vuorovaikutusta.

Lue koko teksti

Elatusvelvollisten Liitto onnittelee tekijöitä!

 

Vuoroasuminen Suomessa ja Ruotsissa

Oikeusministeriö sai syyskuun lopussa valmiiksi mietintönsä Lapsenhuoltolain uudistamisesta. Yksi uudistus on vuoroasuminen.

Mietinnön ehdotuksen mukaan vuoroasuminen kirjattaisiin lakiin. Tähän sakka vuoroasumista ei ole laissa mainittu, vaikka osa vanhemmista on sopinut lapsen asumisjärjestelyksi niin sanotun laajennetun tapaamissopimuksen.

Mutta kuinka yleistä vuoroasuminen tällä hetkellä on? Kuinka moni alle 18-vuotias elää vuorotellen kahdessa kodissa?

Tilastotietoa ei ole. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tilastoinut vuoroasumisen asumis- ja tapaamissopimusten rinnalla vasta vuodesta 2008 lähtien, ja kaikista kunnista tieto on saatu vasta vuodesta 2010 lähtien.

Vuonna 2016 vuoroasumisen määrä oli noin 2600 sopimusta eli 15 prosenttia kaikista asumista koskevasta 17.500 sopimuksesta. Tämän lisäksi on otettava huomioon se, että suurin osa tapaamisjärjestelyistä jää rekisteröinnin ulkopuolelle, sillä osa vanhemmista ei käy lastenvalvojan luona tekemässä sopimuksia.

Ruotsissa on asiat toisin. Ruotsissa 30-40 prosenttia erossa asuvien vanhempien lapsista asuu vuorotellen isän ja äidin luona. Muutos on ollut nopeaa. Vielä 1980-luvulla vain 1-2 prosenttia erossa asuvien vanhempien lapista asui vuorotellen vanhempiensa luona.

LÄHTEITÄ

Bergström, M., Fransson, E., Modin, B., Berlin, M., Gustafsson, P.A., Hjern, A., 2015. Fifty moves a year: is there an association between joint physical custody and psychosomatic problems in children? J Epidemiol Community Health 69, 769–774 URL http://jech.bmj.com/content/69/8/769

Lapsen elatus ja huolto - THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. URL http://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/lasten-nuorten-ja-perheiden-sosiaalipalvelut/lapsen-elatus-ja-huolto

Työryhmä ehdottaa uudistuksia lapsenhuoltolakiin - Artikkeli - Oikeusministeriö URL http://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-ehdottaa-uudistuksia-lapsenhuoltolakiin